04 jul 2008 11:48

Internationale adoptie

Verlenging van de geldigheidsduur van de vonnissen rond de geschiktheid op het vlak van adoptie

Verlenging van de geldigheidsduur van de vonnissen rond de geschiktheid op het vlak van adoptie

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de geldigheidsduur van de vonnissen rond de geschiktheid op het vlak van internationale adoptie met één jaar verlengt.

Het voorontwerp brengt de geldigheidsduur van geschiktheidsvonnissen van drie op vier jaar, indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • binnen drie jaar werd tussen de kandidaat-adoptanten en een erkende adoptiedienst een overeenkomst gesloten, of de bevoegde gemeenschap heeft ingestemd met het adoptieplan;
  • de situatie van de adoptanten heeft geen ingrijpende wijziging ondergaan die het vonnis ter discussie stelt.

In veel gevallen is immers gebleken dat de geldigheidsduur van drie jaar van de vonnissen rond geschiktheid reeds verstreken was vooraleer de internationale adoptie uitgesproken was. Dit is te wijten aan de verlenging van de wachttijd in de herkomstlanden om een kindvoorstel te bekomen. 

Het voorontwerp wijzigt de artikelen 1231-31 en 1231-41, 1° van het Gerechtelijk Wetboek.