20 jul 2004 17:00

Internationale Organisatie voor Atoomenergie

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed betreffende de toepassing van het aanvullend protocol bij de Internationale overeenkomst (*) inzake de niet-verspreiding van kernwapens en waardoor de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) haar informatie aangaande de nucleaire activiteiten in België kan verruimen en toegang kan verkrijgen tot plaatsen die niet worden vermeld in de wet (**) houdende geëigende beschikkingen teneinde de IAEA toe te laten inspectie- en verificatiewerkzaamheden door te voeren op Belgisch grondgebied.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed betreffende de toepassing van het aanvullend protocol bij de Internationale overeenkomst (*) inzake de niet-verspreiding van kernwapens en waardoor de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) haar informatie aangaande de nucleaire activiteiten in België kan verruimen en toegang kan verkrijgen tot plaatsen die niet worden vermeld in de wet (**) houdende geëigende beschikkingen teneinde de IAEA toe te laten inspectie- en verificatiewerkzaamheden door te voeren op Belgisch grondgebied.

Dit voorontwerp maakt het mogelijk: - dat de IAEA uitgebreide informatie kan verkrijgen over alle activiteiten die in België op nucleair gebied worden verricht of die ermee verbonden zijn, via de bevoegde Belgische overheid; - dat de inspecteurs van de IAEA toegang verkrijgen tot plaatsen die niet in voornoemde wet voorzien werden; - dat de nucleaire inspecteurs van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle inbreuken op de wet kunnen vaststellen en vervolgen. (*) van 5 april 1973 ter uitvoering van §§ 1 en 4 van artikel III van het Verdrag van 1 juli 1968. (**) van 20 juli 1978.