02 sep 2011 15:57

Internationale verdragen

Overeenkomst betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid

Overeenkomst betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de akte van Genève bij de overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid (*).

De overeenkomst van 's-Gravenhage is een van de overeenkomsten van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO). De eigenaar van een tekening of een model kan bescherming in verschillende landen aanvragen door middel van een aanvraag, in een taal en door eenmalige betaling van taksen. Ondanks al deze voordelen zijn slechts een beperkt aantal staten toegetreden tot het systeem van 's-Gravenhage en de grote industriële landen zoals de VS en Japan hebben zich niet aangesloten wegens het specifieke karakter van hun registratieprocedures. 

Het is vooral om de juridische hinderpalen voor deze landen weg te nemen dat de overeenkomst van 's-Gravenhage werd gewijzigd. De wijzigingen werden geformaliseerd in de akte van Genève waarbij een systeem à la carte voor het internationaal deponeren van tekeningen of modellen wordt ingevoerd. In dat systeem moet de deposant verschillende voorwaarden vervullen in functie van het land waar hij bescherming wenst te bekomen.

Bovendien bepaalt de akte dat sommige intergouvernementele organisaties partij kunnen worden bij de akte. Zo is de EU toegetreden en werd een link gelegd tussen het communautaire systeem en het internationale registratiesysteem.

Deze verbeteringen komen onze industrieën direct ten goede door de grotere geografische bescherming. In de toekomst zal de toenemende globalisering van de economische activiteiten het belang van de nieuwe overeenkomst nog vergroten.   

(*) ondertekend in Genève op 2 juli 1999.