23 apr 2004 17:00

Internationale walvisvangstcommissie

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de toetreding van België tot het internationaal verdrag (*) dat de walvisvangst regelt en tot het protocol aangaande dit verdrag (**).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de toetreding van België tot het internationaal verdrag (*) dat de walvisvangst regelt en tot het protocol aangaande dit verdrag (**).

De Internationale Walvisvangstcommissie (IWC) werd opgericht in het kader van het Internationaal Verdrag ter regulering van de walvisvangst. Naast het beschermen van de walvispopulaties, heeft dit verdrag als doel de walvispopulaties te laten herstellen, zodat een ordelijk verlopende ontwikkeling van de walvisindustrie mogelijk wordt. Het is eveneens de bedoeling dat men de herneming van een gereglementeerde walvisvangst kan toestaan. Aan het verdrag is een gedetailleerd reglement toegevoegd. De verdragsluitende overheden moeten maatregelen nemen om deze regels te laten naleven. Ze dienen eveneens elke inbreuk op deze regels aan de commissie te melden. De commissie is samengesteld uit leden van de verslagnemende overheden, telkens een lid per overheid. Ze heeft als opdracht studies en onderzoeken aan te bevelen, aan te moedigen of te organiseren, statistische gegevens over de walvisvangst en de walvispopulaties te verzamelen en te analyseren en informatie over de methodes die dienen gebruikt te worden om de walvispopulaties te behouden en te herstellen te bestuderen, te evalueren en te verspreiden. De commissie komt jaarlijks samen om reglementeringen aan te nemen aangaande het behoud en het gebruik van de walvisstock. Tot op heden was België geen lid van deze commissie. België heeft zich nu akkoord verklaard met de principes van het verdrag en kan dus ook lid worden van de commissie. (*) en tot het reglement, gedaan te Washington op 2 december 1946. (**) gedaan te Washington op 19 november 1956.