28 jun 2018 17:40

Interne organisatie van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling binnen de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed over de interne organisatie van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling binnen de FOD Beleid en Ondersteuning, in het kader van vergelijkende selecties.

De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en de diensten die ervan afhangen werden door het koninklijk besluit van 22 februari 2017 gehergroepeerd. Als gevolg hiervan werd ook het selectiebureau van de federale overheid, SELOR, geïntegreerd in het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling. Inmiddels keurde de ministerraad van 4 april 2018 de Code van het federaal openbaar ambt goed, die voorziet in het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Ook de aanwervingsprocedures en de wijze waarop de jury is samengesteld, worden bijgestuurd voor een kortere doorlooptijd van de selectieprocedures en dit zonder kwaliteitsverlies. Naast diplomavereisten worden ook elders of eerder verworven competenties meer erkend en beter gevaloriseerd, waar mogelijk zelfs op automatische wijze. De opdrachten en de interne organisatie van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling dienen naar aanleiding hiervan aangepast te worden.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen, en wordt nadien ter advies voorgelegd aan de Raad van State.