08 sep 2006 17:00

Interne overplaatsing bij Landsverdediging

Verwerving van het statuut van Rijksambtenaar door overplaatsing

Verwerving van het statuut van Rijksambtenaar door overplaatsing

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot afwijking van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken. Het ontwerp past de bepalingen van het koninklijk besluit toe, dat de verwerving van het statuut van rijksambtenaar door de militair mogelijk maakt. Omwille van de specificiteit van die overplaatsing binnen Landsverdediging worden drie afwijkingen ingevoerd. - het toepassingsgebied wordt gewijzigd, - de terbeschikkingsperiode wordt afgeschaft, - het bekomen van het statuut van Rijksambtenaar komt onmiddellijk na de bevordering van de Rijksambtenaren binnen het Ministerie van Landsverdediging. Het ontwerp wordt voor overleg aan het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten voorgelegd. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.