25 mrt 2022 19:58

Interne werving bij Defensie - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed betreffende de interne werving bij Defensie.

Om de militair te stimuleren om zich te ontwikkelen binnen de organisatie en hem/haar de kans te bieden om zelf zijn/haar loopbaan te sturen, beoogt het voorontwerp de volgende wijzigingen aan te brengen:

  • naast de bestaande overgang van de beroepsofficier van niveau B naar de personeelscategorie van beroepsofficier van niveau A, waarbij men zich batig dient te rangschikken tijdens een overgangsproef, wordt de overgang van de beroepsofficier van niveau B naar de personeelscategorie van beroepsofficier van niveau A op basis van het bezitten van een master mogelijk gemaakt
  • de reclassering voor een definitief mislukte kandidaat-beroepsmilitair van de sociale promotie wordt mogelijk gemaakt
  • de voorwaarde, die bepaalt dat een militair (beroeps en BDL) niet meer dan vier keer afgewezen mag zijn per type van opname, wordt opgeheven
  • de vereiste van het volgen van een vorming voor bepaalde soorten van interne werving waarbij de betrokken militairen opgenomen worden in een andere hoedanigheid binnen dezelfde personeelscategorie, wordt afgeschaft

Dit voorontwerp van wet werd op 21 mei 2021 in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad. Gezien de recente ontwikkelingen binnen Defensie, werd beslist dat de reclassering van een kandidaat-militair niet meer opportuun is wanneer blijkt dat deze ten gevolge van de weigering of intrekking van de vereiste veiligheidsmachtiging uit zijn specifieke cyclus basisvorming moet worden verwijderd. 

Het voorontwerp van wet zoals goedgekeurd door de ministerraad van 21 mei 2021 zal worden aangepast overeenkomstig deze beslissing, en vervolgens ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie of de opname in een andere hoedanigheid of personeelscategorie van de beroepsmilitair of van de militair met een loopbaan van beperkte duur