03 feb 2006 16:00

Interuniversitaire attractiepolen

Verderzetting van het IUA programma dat interuniversitaire netwerken op het vlak van fundamenteel onderzoek stimuleert

Verderzetting van het IUA programma dat interuniversitaire netwerken op het vlak van fundamenteel onderzoek stimuleert

De Ministerraad keurde de voortzetting van het programma voor interuniversitaire attractiepolen (IUA) goed, dat de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid voorstelde. Het interuniversitair programma attractiepolen werd in 1987 door de nationale regering gelanceerd. Zijn doel was het fundamenteel onderzoek te ondersteunen en het wetenschapspotentieel van hoog niveau van de universiteiten te versterken, door er het begrip van netwerk in te passen. Het programma bestaat uit 5 fases die elk vijf jaar lopen. De vijfde fase loopt af op 31 december 2006. Na bijna twintig jaar is het IUA programma nog steeds uitzonderlijk in Europa. Zijn werking komt volgens het deskundigenpanel dat het programma moest evalueren, volledig tegemoet aan wat de essentie van een goed wetenschapsbeleid is. Daarom beslist de Ministerraad de acties in fase VI voort te zetten. Het programma kent aan onderzoeksploegen die in internationale wetenschappelijke kringen erkenning genieten extra middelen toe, onder de vorm van personeel en materieel, voor een voldoende kritische massa. Het stimuleert de intercommunautaire acties en haalt de banden aan tussen universiteiten die tot verschillende gemeenschappen behoren. Het programma brengt samenwerkingsverbanden tot stand tussen onderzoeksploegen uit verschillende instellingen die op dezelfde of aanverwante gebieden werkzaam zijn. Het bevordert de complementariteit en interdisciplinariteit tussen de ploegen. Dankzij het programma kunnen jonge ploegen profijt halen uit het uitmuntend niveau van een netwerk en zijn internationale uitstraling, zodat het peil van het onderzoek in België op peil blijft. Het vergemakkelijkt ook de inpassing van de Belgische onderzoeksploegen in de Europese en internationale netwerken. Over de concrete budgettaire invulling zal tijdens de begrotingsopmaak 2007 worden beslist. In de loop van 2006 wordt met de Gemeenschappen een samenwerkingsakkoord gesloten.