23 mrt 2024 12:54

Invoering elektronische procesvoering voor het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eerste fase van elektronische procesvoering voor het Grondwettelijk Hof regelt.

Deze eerste fase betreft uitsluitend de indiening van verzoekschriften en de verzending van stukken van rechtspleging door de partijen of hun advocaten ten aanzien van het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof zal daartoe een elektronisch platform ter beschikking stellen, dat toegankelijk is via zijn website.

De communicatie door het Hof aan de partijen of hun advocaten, alsook de communicatie tussen het Hof en de verwijzende rechtscolleges, met inbegrip van de overzending van verwijzingsbeslissingen, zal wel nog steeds uitsluitend via aangetekende zending verlopen. Die vorm van communicatie zal mogelijk gemaakt worden in een tweede fase.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.