15 jul 2022 19:09

Invoering functieclassificatie in de federale gezondheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vergoedingen voor de invoering van de functieclassificatie in de federale gezondheidssector.

In het koninklijk besluit van 10 april 2022 wordt de financiering geregeld die voortvloeit uit het sociaal akkoord dat op 12 november 2020 werd gesloten en dat betrekking heeft op de verdere invoering van de functieclassificatie in de federale sectoren van de gezondheidszorg.

Het uitgangspunt daarbij was dat de middelen voor de ziekenhuizen zouden verdeeld worden via de budgetten van financiële middelen van de ziekenhuizen. Aangezien de definitieve modaliteiten voor de aanwending van deze middelen nog niet zijn afgesproken, werd beslist om deze middelen niet te vereffenen via het budget van financiële middelen maar deze ter beschikking te stellen van de Fondsen Sociale Maribel opdat die via de fondsen worden vereffend. Het gaat om de volgende stortingen:

  • een bedrag van 28 916 745 euro aan het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector bij de RSZ ten bate van de openbare ziekenhuizen
  • een bedrag van 63 812 194 euro aan het Fonds Sociale Maribel voor gezondheidsinrichtingen- en diensten ten bate van de private ziekenhuizen

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 10 april 2022 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieclassificatie die is voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssector en die op 25 oktober 2017 en op 12 november 2020 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers