25 nov 2016 17:36

Invoering internrechtelijke vrijstelling voor aanvullende pensioenen van niet-inwoners - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de pensioenen.

De ministerraad stelt met het voorontwerp voor om tweede pijlerpensioenen die door een in België gevestigd pensioenfonds of een in België gevestigde verzekeringsinstelling worden uitgekeerd aan een niet-inwoner vrij te stellen, voor zover er voor dat pensioen geen band bestaat met België. Dit wil zeggen in de mate dat er in België geen fiscaal voordeel voor de premiebetalingen werd behaald en dat de beroepsactiviteit geen in België belastbare inkomsten heeft opgebracht. België kan hierdoor zijn positie als ideale locatie voor pan-Europese pensioenfondsen bevestigen.

Daarnaast wordt aan de pensioeninstellingen de verplichting opgelegd om jaarlijks via elektronische weg aan de FOD Financiën een aantal gegevens te bezorgen over de pensioenen waarvoor de vrijstelling van toepassing is.

De maatregel is van toepassing op de pensioenen die worden betaald of uitgekeerd vanaf 1 januari 2017.

Het voorontwerp van wet wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.