26 mei 2023 16:48

Invoering sociaal statuut voor magistraten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet houdende het sociaal statuut van de magistraat goed.

Dit voorontwerp zet de eerste stap in de richting van een volwaardig statuut voor de magistraten door vooreerst hun verlofregeling verder uit te diepen. Concreet bouwt het ontwerp een wettelijk verlofsysteem uit dat een evenwicht tracht te vinden tussen enerzijds het welzijn van de individuele magistraat en anderzijds de continuïteit van de openbare gerechtelijke dienstverlening. Het verlofsysteem is gebaseerd op de verlofregeling voor de leden van het openbaar ambt en de leden van het gerechtspersoneel, maar houdt rekening met de specifieke situatie van de magistratuur.

Tot slot worden een aantal ongelijkheden bij de premies voor de wachtdiensten die geleverd worden door de magistraten in opleiding, kandidaat-magistraten en magistraten van het parket van de procureur des Konings weggewerkt. 

Het voorontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.