13 dec 2019 16:11

Invoering van de Notariële Aktebank

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de invoering van de Notariële Aktebank.

De wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen heeft in de organieke wet op het notarisambt de mogelijkheid ingevoerd om notariële akten te verlijden die enkel in gedematerialiseerde vorm bestaan en heeft dit gekoppeld aan de creatie van een Notariële Aktebank (NABAN) voor de veilige bewaring ervan. Daarbij werd tevens bepaald dat deze Notariële Aktebank een gedematerialiseerd afschrift zou bevatten van alle op papier verleden akten, zodat de burger daar een overzicht vindt van alle akten waarbij hij partij is geweest na de oprichting van NABAN.

Er werd ook voor gekozen om de oprichting van de Notariële Aktebank te faseren en in eerste instantie te starten met de gedematerialiseerde afschriften van de op papier verleden akten, op 1 januari 2020. NABAN zal onder het beheer staan van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De wet bepaalt dat het gedematerialiseerd afschrift dat zal worden opgenomen in NABAN de bewijswaarde krijgt van een eerste uitgifte. Zo vormt de Notariële Aktebank een volledige authentieke bron wat betreft de notariële akten. 

Naast de verzekerde bewaring brengt de oprichting van de NABAN de authentieke akte ook dichter bij de partijen, nu deze hun akten rechtstreeks zullen kunnen raadplegen door zich te identificeren via hun elektronische identiteitskaart. Het ontwerp van koninklijk besluit regelt de oprichting van NABAN, de toegang daartoe en de technische modaliteiten volgens dewelke de gedematerialiseerde afschriften van papieren akten kunnen worden opgemaakt en bewaard.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.