13 dec 2013 19:00

Invoering van de rechtsvordering tot collectief herstel in boek XVII van het wetboek van economisch recht - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumentenbescherming Johan Vande Lanotte in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goed die een nieuwe titel rechtsvordering tot collectief herstel in boek XVII - bijzondere gerechtelijke procedures aan het Wetboek van Economisch Recht toevoegen.

De wetsontwerpen voeren in Boek XVII van het Wetboek van Economisch Recht betreffende de bijzondere gerechtelijke procedures, de juridische basis in voor een rechtsvordering tot collectief herstel van de schade die door een onderneming aan een groep van consumenten wordt toegebracht. Deze nieuwe rechtsvordering moet wezenlijk bijdragen tot een betere naleving en verdediging van de consumentenrechten. Bij een rechtsvordering tot een collectief herstel is het niet de individueel benadeelde partij (of verschillende van hen die samen ageren) die een procedure inleidt om de individuele schade die hij heeft (zij hebben) ondergaan, vergoed te krijgen, maar een
'groepsvertegenwoordiger' die zonder vooraf een volmacht te hebben gekregen, namens een grote groep benadeelden (consumenten) die op dat ogenblik nog niet bij naam zijn gekend, een zaak inleidt voor de bevoegde rechtbank met als doel voor alle groepsleden een herstel te bekomen van de schade die ze hebben opgelopen.

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State wordt het voorontwerp opgedeeld in een voorontwerp voor de optioneel bicamerale procedure (art. 78) en een voor de bicamerale procedure (art. 77).

voorontwerp van wet houdende invoeging van Titel 2 “Rechtsvordering tot collectief herstel” in een Boek XVII “Bijzondere gerechtelijke procedures” van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XVII in Boek I van het Wetboek van economisch recht

voorontwerp van wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in Boek XVII “Bijzondere rechtsprocedures” van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in Boek XVII, Titel 2, van het Wetboek economisch recht