27 okt 2023 22:51

Invoering van de Samenlevingsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed dat de kloof tussen de instellingen en de burgers, en tussen de burgers onderling, wil helpen overbruggen via de vrije en vrijwillige deelname van burgers aan de Samenlevingsdienst.

De Samenlevingsdienst is een regeling die iedere inwoner van België in staat stelt zich gedurende een lange periode op substantiële wijze in te zetten voor een project van algemeen belang en hem daarbij te voorzien in toereikende bestaansmiddelen, teneinde de burgerzin, de sociale diversiteit, de solidariteit en de individuele autonomie te bevorderen.

In dit kader regelt het voorontwerp de oprichting van het Agentschap van de Samenlevingsdienst dat belast is met de uitvoering van de Samenlevingsdienst en legt het de modaliteiten van het verloop van de Samenlevingsdienst vast. Meer bepaald is de kern van het voorontwerp het waarborgen van een statuut voor iedere burger die een traject wenst aan te gaan om zijn burgerschap te versterken, sociale en culturele vermenging te ervaren en zich actief in te zetten voor solidariteit.

De burger in dienst, tussen 18 en 25 jaar oud, zou maximaal een jaar kunnen werken in erkende gastorganisaties, in specifieke sectoren, terwijl hij ook burgerschapsmodules over verschillende thema's volgt. Dit statuut zou verschillen van dat van werknemer, zelfstandige, ambtenaar en vrijwilliger. De burger in dienst zou de ontvangen vergoeding kunnen combineren met sociale uitkeringen.

De burger in dienst zal ook deelnemen aan een brede jobbeurs, met aanwezigheid van private werkgevers. Er zal ook een verplichte informatiedag worden georganiseerd voor de jongeren tussen 18 en 25 jaar oud die langer dan 2 jaar werkloos zijn.

De minister van Werk zal een overleg organiseren met de deelstaten over het voorontwerp van wet.

Het voorontwerp zal voor advies worden voorgelegd aan het Beheerscomité van de RVA, de Nationale Arbeidsraad, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.