17 mei 2024 20:12

Invoering van een levensduurindex

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed ter invoering van een ‘levensduurindex’ voor wasmachines en televisies.

De invoering van een dergelijke index op basis van de wet ter bevordering van de herstelbaarheid en de levensduur van goederen moet de consument in staat stellen zich bij aankoop te informeren over de herstelbaarheid en de verwachte levensduur van deze toestellen.

Deze wet legt ook op dat de verplichtingen die gelden voor het berekenen van een levensduurindex voor bepaalde productgroepen zo goed mogelijk moeten aansluiten bij ontwikkelingen in andere landen. Dit om te vermijden dat er door de verschillende verplichtingen een administratieve last ontstaat. Frankrijk legt voor wasmachines en televisies een levensduurindex op die in voege treedt vanaf 7 april 2025, en het ontwerp voert dezelfde regelgeving in voor België.

Het project voert in België een regelgeving in die identiek is aan die in Frankrijk en die vanaf 7 april 2025 een duurzaamheidsindex oplegt voor wasmachines en televisies. Deze afstemming voorkomt een extra administratieve last voor bedrijven die in beide landen op de markt actief zijn.

Het ontwerp legt ten slotte de verantwoordelijkheden en verplichtingen vast omtrent de berekening en de communicatie van de levensduurindex. Deze zijn in dezelfde geest als die voor de herstelbaarheidsindex.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.