04 dec 2021 09:20

Invoering van een nieuwe COVID-code in de lijst van de beroepsziekten - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot invoering van code 1.404.05 in de beroepsziektelijst. 

De code 1.404.05 heeft betrekking op werknemers die niet onder het toepassingsgebied van de huidige code 1.404.03 vallen en die betrokken zijn bij een uitbraak van coronabesmettingen in de professionele omgeving sedert 18 maart 2020.

Het ontwerp werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State en wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen