02 apr 2021 17:41

Invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een voorontwerp van wet goed tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek.

Traditioneel worden processen-verbaal op papier opgesteld, bewaard en verstuurd, ook al worden ze tegelijkertijd in administratieve databanken geregistreerd. Dit weinig efficiënte en arbeidsintensieve proces is achterhaald door de technologische evolutie.

Het voorontwerp beoogt dus de mogelijkheid in te voeren om gebruik te maken van een elektronisch proces-verbaal door aan te sluiten bij het systeem dat al operationeel is binnen de FOD WASO en de FOD Economie. Hiertoe wijzigt het voorontwerp het Sociaal Strafwetboek.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.