30 mrt 2018 19:29

Invoering welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een welvaartspremie in de regeling van de zelfstandigen invoert.

Op 12 januari 2018 hechtte de ministerraad al zijn akkoord aan een eerdere versie van dit ontwerp. Om de creatie van een nieuwe pensioenval te voorkomen (d.w.z. een bruto verhoging die tot een verlaging van het netto uitbetaalde pensioen leidt) werd het ontwerp aangepast. Het oude artikel 3, dat bepaalde dat op de premie fiscale en sociale inhoudingen gebeuren, werd geschrapt.

Het ontwerp creëert een jaarlijkse welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • op 30 april van het betreffende jaar de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt
  • een zelfstandige loopbaan van minstens 20 jaar aantonen
  • in het pensioenstelsel van de zelfstandigen de effectieve uitbetaling genieten van een rustpensioen, een overlevingspensioen of een pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot
  • geen voordeligere pensioenbijslag genieten

Het bedrag van de premie bedraagt voor de begunstigden van een gezinspensioen 59,40 euro; voor de andere gepensioneerden gaat het om 47,50 euro. Deze maatregel beoogt de pensioenen aan de evolutie van de welvaart aan te passen.

Het ontwerp wordt opnieuw ter advies voorgelegd aan de Raad van State.