14 sep 2018 15:57

Inwerkingtreding van de erkenningsplicht van het beroep van mondhygiënist

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de datum van de inwerkingtreding vastleggen van een aantal bepalingen in het kader van de erkenning van het beroep van mondhygiënist.

Met de wet van 11 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid werd een wettelijk kader gecreëerd dat de mogelijkheid voorziet voor tandartsen om bepaalde handelingen die onder de noemer 'tandheelkunde' vallen te delegeren aan verpleegkundigen en paramedische beroepen. Het koninklijk besluit van 28 maart 2018 betreffende het beroep van mondhygiënist introduceerde vervolgens een nieuw paramedisch beroep in de mond- en tandzorg. Opdat de bevoegde, erkennende overheden tot de erkenning van mondhygiënisten kunnen overgaan, dient de erkenningsplicht voor wat betreft het beroep van mondhygiënist in werking te treden. De ontwerpen stellen de datum van inwerkingtreding vast op 30 juni 2019.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het Koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van mondhygiënist

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van mondhygiënist