05 jun 2009 13:29

Ioniserende stralingen

Bepaling van de retributies voor de toepassing van de reglementering van ioniserende stralingen

Bepaling van de retributies voor de toepassing van de reglementering van ioniserende stralingen

De ministerraad heeft beslist een nieuw koninklijk besluit op te stellen dat de bedragen en de betalingswijzen van de retributies inzake de ioniserende stralingen vastlegt. Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt vervangt het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 over hetzelfde thema.

Het ontwerp van koninklijk besluit regelt de retributies die inrichtingen of diensten moeten betalen wanneer ze een vergunningsaanvraag indienen of de erkenning van een installatie met ioniserende straling aanvragen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het FANC houdt toezicht op de nucleaire veiligheid, de fysieke beveiligingsmaatregelen en de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen gevaren van ioniserende stralingen.

Het nieuwe besluit schrijft voor dat:

  • er geen retributies meer worden geheven bij het indienen van
    • een beroep
    • een aanvraag tot wijziging van een vergunning van klasse III
    • gebruikersvergunningen die niet moeten worden voorgelegd aan de medische jury
  • de bedragen van de retributies logischer op elkaar worden afgestemd en rekening houden met de werklast die ermee gepaard gaat
  • de aanvrager een verzoek tot betaling ontvangt na ontvangst van het dossier in plaats van bij de indiening. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.