04 dec 2015 17:01

Jaarlijkse bijdrage voor de verlenging van de exploitatie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem, in tweede lezing, het voorontwerp van wet goed dat de wet van 31 januari 2003 wijzigt over de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. 

Het voorontwerp, dat aangepast werd aan het advies van de Raad van State, bepaalt de jaarlijkse heffing als tegenprestatie voor de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2. De globale jaarlijkse vergoeding wordt vastgelegd op 20 miljoen euro voor de twee centrales samen, gedurende de volledige periode van de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2. De betaling van de jaarlijkse vergoeding aan het Energietransitiefonds is voorzien uiterlijk op 30 juni van ieder jaar.

Het voorontwerp van wet voorziet bovendien de mogelijkheid om de vergoeding van de partijen te regelen in een overeenkomst en dit in het geval dat:

  • een van de partijen schade zou lijden door een vervroegde definitieve stillegging van  Doel 1 of Doel 2
  • een van de partijen eenzijdig de economische parameters wijzigt die voorafgingen aan de beslissing om de verlenging te verwezenlijken

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op de neerlegging bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.