10 jul 2009 12:14

Jaarrekening van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

Modernisering van het geconsolideerde jaarrekeningrecht voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

Modernisering van het geconsolideerde jaarrekeningrecht voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de geconsolideerde jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht moderniseert.

De modernisering van het jaarrekeningrecht voor de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen sluit aan op de wijziging van de Belgische wetgeving, namelijk de opheffing van het KB van 6 maart 1990 over de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen, en past de Europese voorschriften van de internationale boekhoudnormen toe die het International Accounting Standard Board heeft vastgelegd.

Het voorontwerp voert specifieke bepalingen in die gelden voor de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, die afwijken van het gemeenboekhoudrecht. Daarnaast herneemt het ook de gemeen boekhoudrechtelijke bepalingen die wel van toepassing blijven, zodat de tekst een coherent geheel vormt.

Het ontwerp verplicht de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen de internationale standaarden te gebruiken bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening, ongeacht of ze beursgenoteerd zijn of niet. De bedoeling is om de internationale standaarden op alle ondernemingen van de financiële sector toe te passen, zodat de financiële informatie makkelijk kan worden vergeleken. Dat is belangrijk in het licht van het gebruik van de informatie voor prudentiële doeleinden, de bevordering van de toegang tot de interne kapitaalmarkt en het verzekeren van gelijke concurrentievoorwaarden voor de verschillende categorieën van financiële instellingen.