19 jun 2008 10:50

Jaarverslag CGVS - Website - Wereldvluchtelingendag

Ter gelegenheid van de Wereldvluchtelingendag op 20 juni publiceert het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zijn jaarverslag, lanceert het een nieuwe website en is het betrokken bij de «Wereldvluchtelingenkrant», een bijlage die op 20 juni bij De Morgen en La Libre Belgique wordt gevoegd.

1- Jaarverslag 2007

Ter gelegenheid van de Wereldvluchtelingendag op 20 juni publiceert het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zijn jaarverslag, lanceert het een nieuwe website en is het betrokken bij de «Wereldvluchtelingenkrant», een bijlage die op 20 juni bij De Morgen en La Libre Belgique wordt gevoegd.

1- Jaarverslag 2007

In 2007 werden in België 11.115 asielaanvragen ingediend, voornamelijk door ingezetenen van Rusland, Servië, Irak, Congo en Afghanistan.

Het CGVS kende de vluchtelingenstatus toe aan 1.839 personen, voornamelijk afkomstig uit Rusland (Tsjetsjenië), Rwanda, Irak, Servië (Kosovo) en Congo. Aan 279 asielzoekers, voornamelijk afkomstig uit conflictgebieden in Irak, Somalië en Afghanistan, werd subsidiaire bescherming toegekend. De toekenning van bescherming vertegenwoordigt bijna 20% van de asielaanvragen.

Het jaar 2007 werd gekenmerkt door de inwerkingtreding van een nieuwe asielprocedure, die de bevoegdheden van de Dienst Vreemdelingenzaken beperkte, de rol van het CGVS als centrale administratieve instantie met onderzoeksbevoegdheid bevestigde en een specifiek administratief rechtscollege oprichtte, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De nieuwe asielprocedure is evenwichtig, verloopt binnen korte termijnen, biedt de asielzoeker de kans om alle elementen ter staving van zijn asielaanvraag voor te leggen en voorziet in een effectief beroep dat ten volle de rechten van de verdediging garandeert.

Een evaluatienota van de hervorming van de asielprocedure, de voorrang van het Vluchtelingenverdrag van Genève en van het geharmoniseerde asielbeleid op Europees niveau kan worden aangevraagd op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

2- Website

De nieuwe website van het CGVS (www.cgvs.be) biedt informatie over de asielprocedure.

Via het themamenu van de site krijgt u toegang tot informatie over de organisatie, de etappes van de asielprocedure en uitleg over de termen in verband met asiel en migratie. Statistieken en bepaalde formulieren kunnen eveneens worden geraadpleegd via dit menu.

Via een tweede menu per doelgroep kunnen verschillende groepen van personen, zoals asielzoekers, erkende vluchtelingen, personen die subsidiaire bescherming genieten en staatlozen, rechtstreeks toegang krijgen tot informatie die betrekking heeft op hen.

Er is eveneens voorzien in een gedeelte voor journalisten en personen die willen solliciteren of een vraag willen stellen.

3- Wereldvluchtelingenkrant

Op initiatief van het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) zal er op 20 juni in De Morgen en La Libre Belgique een bijlage verschijnen met getuigenissen van vluchtelingen en personen die werkzaam zijn binnen het gebied van asiel. Het CGVS steunt dit initiatief en levert getuigenissen van twee van zijn medewerkers.

Dit persbericht, het jaarverslag 2007, de Wereldvluchtelingenkrant en het persdossier vindt u op de website van het CGVS: www.cgvs.be

Contactpersonen:

An Michiels (NL)
Tel.: 02/205.68.18
E-mail: an.michiels@ibz.fgov.be

Arlin Bagdat (FR)
Tel.: 02/205.50.56
Mobile: 0478/329.147
E-mail: arlin.bagdat@ibz.fgov.be