20 jun 2013 12:00

JAARVERSLAG RSVZ 2012: TENDENSEN EN REALISATIES

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2012 online gezet. De cijfers voor 2012 wijzen op een toename van het totaal aantal zelfstandigen en het aantal gepensioneerden dat nog als zelfstandige blijft werken. Verder valt ook de stijging van het aantal zelfstandigen en helpers van niet-Belgische nationaliteit op.

Toename totaal aantal zelfstandigen
In 2012 was er opnieuw een toename van het totaal aantal aangesloten zelfstandigen, met als eindbalans een totaal van 988.567 (653.439 mannen en 335.128 vrouwen). Dit is een stijging met 18.671 eenheden of + 1,93 % in vergelijking met 2011. Er kwamen de laatste 4 jaar ca. 54.000 zelfstandigen bij.


Bij de hoofdberoepen is er een lichte stijging (van 676.150 naar 683.519 of + 1,09 %). Bij de zelfstandigen in bijberoep valt de stijging meer op:  226.153 tegenover 219.369 anno 2011. Er zijn vooral meer vrouwelijke bijberoepers (+ 5,93% tegenover 2011). De laatste 4 jaar kwamen er ongeveer 20.000 bijberoepers bij.

Toename aantal gepensioneerden
In de regeling voor zelfstandigen neemt het aantal gepensioneerden toe van 494.173 in 2011 tot 501.378 in 2012. De stijging betreft vooral diegenen die een “gemengd” pensioen als zelfstandige en werknemer genieten.


Ook het aantal gepensioneerden dat nog verder werkt als zelfstandige, stijgt constant (van 74.377 in 2011 naar 78.895 in 2012). De laatste 4 jaar kwamen er ongeveer 12.000 actieve gepensioneerden bij.

Toename aantal zelfstandigen en helpers van niet-Belgische nationaliteit
Op 31 december 2012 noteren we 99.511 aangesloten zelfstandigen en helpers van vreemde nationaliteit. De Nederlandse, Roemeense en Franse nationaliteit zijn het sterkst vertegenwoordigd.


Vergeleken met 2011 is er een stijging met 5.843 eenheden of + 6,24 %. Ten opzichte van 2010 is er zelfs een stijging met + 12,49 %. De sterkste stijging betreft de Roemenen (van 12.096 in 2011 naar 15.189 in 2012).

Andere vaststellingen voor 2012

  • Verdere toename van het aantal vennootschappen;
  • Verdere toename van het aantal rechthebbende gezinnen op gezinsbijslag
  • Blijvende afname van het aantal meewerkende echtgenoten, zowel in het mini- als het maxistatuut;
  • Afname van de nettoberoepsinkomsten in alle sectoren;
  • Positief boekhoudkundig resultaat voor het sociaal statuut: een boni van 232 miljoen euro (tegenover 207 miljoen euro in 2011).

Het RSVZ-jaarverslag biedt naast een blik op een aantal cijfergegevens uit 2012, ook een overzicht van de belangrijkste realisaties en activiteiten van het RSVZ, de wetgeving en de rechtspraak uit datzelfde jaar.

Uit respect voor het milieu bestaat het RSVZ-jaarverslag uitsluitend in digitale vorm. De integrale versie van het jaarverslag kan geraadpleegd worden op de website van het RSVZ, www.rsvz-inasti.fgov.be (rubriek ‘Publicaties’).

Meer informatie?
Dienst Communicatie RSVZ:
Lilianne Lemmens – +32 2 546 44 07 – lilianne.lemmens@rsvz-inasti.fgov.be