01 jul 2024 10:00

Nieuwe verplichting voor zelfstandigen en vennootschappen die actief zijn in de bouw- en schoonmaaksector: inschrijving van hun helpers en hun werkende vennoten in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Vanaf 1 juli zijn zelfstandigen en vennootschappen die actief zijn in de sector van werken in onroerende staat, d.w.z. de bouw- en de schoonmaaksector, verplicht om hun helpers en hun werkende vennoten in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) in te schrijven en hun gegevens in deze databank bij te werken. Er is voorzien in een overgangsperiode voor werkende vennoten en helpers die al actief waren vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe verplichting. In dit geval moet de inschrijving gebeuren vóór 31 december 2024.

Wie moet er bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ingeschreven worden?

De vennootschappen en zelfstandigen zijn verplicht de inschrijving bij de KBO in orde te brengen voor

  • Iedere werkend vennoot, d.w.z. iedere houder van minstens één aandeel in een vennootschap, die in België persoonlijk een reële activiteit uitoefent binnen die vennootschap zonder dat hij, voor deze activiteit, aangegeven wordt in het stelsel van de loontrekkenden op het ogenblik waarop deze activiteit wordt uitgeoefend.

Opgelet, dit geldt ook voor werkende vennoten die deze rol cumuleren met die van mandataris binnen dezelfde vennootschap.

  • Iedere helper, d.w.z. ieder persoon die in België een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder tegenover hem door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden.

Een uitzondering geldt voor de volgende personen, die dus niet aan deze inschrijvingsverplichting onderworpen zijn: 

  • ongehuwde helpers jonger dan 20 jaar,
  • toevallige helpers,
  • meewerkende echtgenoten.
De maatregel was een vraag van de sector waar ik met plezier duidelijk op kan reageren. Deze aanpassing zal toelaten sociale fraude efficiënter te bestrijden. Het toenemende aantal fraudeurs dat gebruik maakt van zelfstandigen in het buitenland heeft de invoering van deze maatregel gerechtvaardigd, die zorgt voor billijkere marktregels voor bedrijven en voor eerlijke concurrentie op de markt.
David Clarinval
minister van Zelfstandigen

Wanneer moet de inschrijving gebeuren?

De inschrijving bij de KBO moet gebeuren vóór de aanvang van de activiteiten als werkend vennoot binnen de vennootschap of als helper bij de zelfstandige die actief is als natuurlijke persoon (de geholpene).

Bij stopzetting van de activiteit moeten de gegevens die bij de KBO zijn ingeschreven, worden bijgewerkt binnen de vijftien dagen volgend op de einddatum van deze activiteit.

Voor werkende vennoten en helpers die al actief waren vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe verplichting, is een overgangsperiode voorzien. In hun geval moet de inschrijving bij de KBO gebeuren vóór 31 december 2024.

Hoe moet de inschrijving worden uitgevoerd?

De vennootschappen en zelfstandigen moeten hun werkende vennoten en hun helpers online inschrijven bij de KBO op: CBE - Crossroad Bank for Enterprises (myenterprise.be)

Om de vennootschappen en zelfstandigen te helpen bij de inschrijving van hun werkende vennoten of helpers, is er een handleiding beschikbaar op: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/KBO/Handleiding-My-Enterprise.pdf

Zijn er sancties wanneer deze inschrijvingsverplichting niet wordt nageleefd?

Het RSVZ is belast met de controle op de naleving van deze nieuwe verplichting. Bij niet-naleving van de inschrijvingsverplichting of bij foutieve inschrijving, riskeert de vennootschap of de geholpene een administratieve geldboete van 500 tot 4.000 EUR per vastgestelde inbreuk.

Praktische informatie

De gedetailleerde informatie over deze nieuwe verplichting is te vinden op onze website.

Vragen over de inschrijvingsverplichting voor werkende vennoten en helpers? Contacteer uw socialeverzekeringsfonds of het RSVZ via e-mail aan art15-1@rsvz-inasti.fgov.be.

Problemen met de toepassing My Enterprise? Contacteer de helpdesk van de KBO via e-mail aan helpdesk.kbo@economie.fgov.be of telefonisch op +32 2 277 64 00.