24 nov 2006 16:00

Jeugdbescherming

Goedkeuring van een samenwerkingsakkoord rond het herstelrechtelijk aanbod

Goedkeuring van een samenwerkingsakkoord rond het herstelrechtelijk aanbod

De minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft aan de ministerraad een samenwerkingsakkoord (*) voorgelegd dat strekt tot het uitwerken van een structurele samenwerking tussen de diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie en de door de bevoegde overheden erkende diensten, in het kader van de uitvoering van het herstelrechtelijk aanbod. Het samenwerkingsakkoord bepaalt eveneens de cofinanciering door de minister van Justitie van de bemiddeling voorgesteld door de procureur des Konings en uitgevoerd door de bemiddelingsdiensten van de Gemeenschappen. De ministerraad heeft dit samenwerkingsakkoord goedgekeurd alsook een voorontwerp van wet met betrekking tot de instemming met dit samenwerkingsakkoord. Dit voorontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.