07 jun 2013 18:53

Juridisch kader voor gewestelijke belastingen voor gebruik van de openbare weg en voor opcentiemen op het federaal kadastraal inkomen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat een juridisch kader invoert voor de aftrekbaarheid van gewestbelastingen en de retributies voor het gebruik van voeruigen op de openbare weg. Een tweede voorontwerp laat de lokale overheden toe om aanvullende belastingen te heffen op een eigenlijke gewestbelasting, die gebaseerd is op het federale kadastrale inkomen.

De gewesten voeren een kilometerheffing in voor vrachtwagens en hervormen de belastingen voor lichte voertuigen. Het eerste vooronwerp garandeert dat de rechten voor het gebruik van voertuigen of van de openbare weg, onder de vorm van eigenlijke gewestbelastingen en retributies, aftrekbare beroepskosten in de vennootschapsbelasting blijven.

Het tweede voorontwerp laat de lokale overheden toe om aanvullende belastingen (opcentiemen) te heffen op eigenlijke gewestbelastingen, die gebaseerd zijn op het federale kadastrale inkomen. Een gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld gemeenten in het Vlaamse Gewest opnieuw opcentiemen kunnen heffen op de gewestelijke leegstandheffing, die wordt berekend op basis van het kadastrale inkomen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan gemeenten de toestemming geven om opcentiemen te heffen op de gewestbelasting voor niet-residentiële ruimten, die eveneens een deel van het kadastrale inkomen als grondslag gebruikt.   

voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, heffingen en retributies

voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen