21 jan 2022 17:47

Justitie: financiering voor de uitrol van de detentiehuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de terbeschikkingstelling van budgetten aan Justitie goed om de detentiehuizen te kunnen uitrollen in het kader van de as 5 van het Herstel- en transitieplan.

De detentiehuizen zijn kleinschalige detentieprojecten voor kortgestraften die erop gericht de gedetineerden vanaf het begin van hun detentie op te vangen. Ze worden er samengebracht met als doel hun detentieplan zo goed mogelijk uit te werken om het risico op recidive zoveel mogelijk te beperken. Conform het regeerakkoord en de beslissing van de ministerraad van 29 oktober 2021, zullen er 720 plaatsen worden geopend in de detentiehuizen. Er zal worden voorzien in minimum één detentiehuis per provincie met een capaciteit tussen de 20 en 60 plaatsen per detentiehuis. Voor de concrete uitrol wordt er een realistisch en gefaseerd actieplan opgemaakt in nauwe samenwerking met de Regie der Gebouwen.

In het kader van het Herstel- en transitieplan wordt er 18 miljoen euro toegekend aan Justitie voor de uitrol van de detentiehuizen om de investeringen, de werking en het personeel te financieren.