20 jul 2016 18:50

Justitie: tarief van vertalers en tolken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het tarief vastlegt voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken in opdracht van een gerechtelijke overheid.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet een actualisering van de tarieven voor vertalers en tolken in strafzaken. De verschillende tolkentarieven worden omgezet in eenzelfde tarief voor alle talen. 

Voor vertalingen werden wel meerdere tarieven voorgesteld, die echter de uitdrukking zijn van een gelijke verloning van alle vertalers, die nu per woord en niet meer per pagina worden betaald.

Daarenboven voorziet het ontwerp ook in nieuwe werkingsmethodes die de administratieve last moet verlagen, zoals het wijzigen van de opmaak van een kostenstaat per prestatie naar een maandelijkse kostenstaat.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6 van de programmawet (II) van 27 december 2006 tot bepaling van de tarieven voor prestaties van de vertalers en tolken in strafzaken in opdracht van een gerechtelijke overheid