29 jan 2021 17:27

Justitie: verlenging van de werking van het transitiehuis in Edingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis in Edingen.

Het gedifferentieerd detentiebeleid dat deel uitmaakt van het in 2016 goedgekeurde Masterplan Gevangenissen en Internering voorziet in de mogelijkheid om transitiehuizen op te richten. Het gaat om kleinschalige projecten van een 15-tal plaatsen, waarbij bepaalde gedetineerden geselecteerd worden op basis van een aantal criteria. Aan het einde van hun straf krijgen ze de kans om het laatste deel ervan in een transitiehuis door te brengen. Ze worden er intens begeleid en ondersteund, zodat ze zich daarna beter kunnen re-integreren in de maatschappij.

Na Mechelen in 2019 opende het tweede transitiehuis in Edingen op 1 januari 2020. De ministerraad neemt kennis van de evaluatie van dit eerste werkingsjaar in het transitiehuis in Edingen en keurt de verlenging van de werking voor acht maanden goed, dat wil zeggen tot en met 31 augustus 2021. In de tussentijd wordt er een gedetailleerd evaluatiedossier opgesteld, dat een eerder conceptuele evaluatie van deze nieuwe strafuitvoeringsmodaliteit zal bevatten. Dit dossier zal de basis vormen voor een beslissing over de uitbreiding van het project tot 100 plaatsen, zoals bepaald in Masterplan III.

Daartoe keurt de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed voor de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis in Edingen voor de komende acht maanden.