25 jun 2015 14:47

Justitie: voorontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht - tweede lezing

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad in tweede lezing  het voorontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht goed. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Dit voorontwerp stelt een aantal concrete maatregelen voor die het justitieplan uitvoeren en die de burgerlijke rechtspleging aan de noden van de tijd aanpassen, zodat de procedures sneller en efficiënter verlopen zonder dat de kwaliteit van de rechtsbedeling vermindert.

Hiertoe voorziet het ontwerp van wet voornamelijk in:

  • het bevorderen van het gebruik van elektronische communicatie tussen de actoren van de gerechtelijke instantie
  • het beperken van het gebruik van de kamers met drie rechters
  • het vergemakkelijken van de invordering van onbetwiste schulden
  • het instellen van een structurering van de conclusies van de partijen en dus het beperken van de motiveringsplicht van de rechter
  • het bekrachtigen van het in principe facultatieve karakter van de adviezen van het openbaar ministerie in burgerlijke zaken die hem mededeelbaar zijn
  • het beter afbakenen van het optreden van de rechter in verstekprocedures
  • het beperken van de mogelijkheden van het onmiddellijk hoger beroep
  • het schrappen van de schorsende werking van het hoger beroep en het verruimen van de mogelijkheden voor de magistraten die zijn toegelaten tot de inruststelling om hun ambt te blijven uitoefenen