25 jun 2015 14:42

Ministerraad van 25 juni 2015

De ministerraad vergaderde op donderdag 25 juni 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie heeft de eerste minister de belangrijke beslissingen onderstreept die de ministerraad vanmorgen genomen heeft.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon kondigde aan dat de regering beslist heeft om de inzet van maximum 160 militairen te behouden voor de bewaking van de sites met dreigingsniveau 3, dit in het kader van de steun van Defensie aan de politie voor bewakingsopdrachten. De laatste evaluatie van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) verlaagde immers het dreigingsniveau van sommige sites van 3 naar 2 (zoals bijvoorbeeld de federale overheidsdiensten of de Europese instellingen).

Minister van Zelfstandigen Willy Borsus ging vervolgens dieper in op de maatregel voor de zelfstandigen die hun activiteit willen verminderen om voor een naast familielid te zorgen. Die zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden een uitkering en een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen genieten.

Tot slot stelde minister van Justitie Koen Geens de voorontwerpen voor die als doel hebben de werking van justitie te verbeteren en te moderniseren op het vlak van het burgerlijk procesrecht (tweede lezing) en van de strafprocedure (eerste lezing). Zie de presentatie van de minister in bijlage. 

De ministerraad nam de volgende beslissingen: