25 jun 2015 12:57

Voorontwerp van wet houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat het strafrecht en de strafvordering wijzigt. 

Het voorontwerp ligt in de lijn van de toepassing van het Justitieplan en bevat maatregelen die als doel hebben de werking van justitie te verbeteren en te moderniseren. Het voorziet meer bepaald aanpassingen van het strafrecht en van het strafvorderingsrecht en beoogt een vereenvoudiging van de huidige reglementering en een sneller en efficiënter verloop van de strafvorderingen.

Naast het strafrecht en de strafvordering bevat het voorontwerp ook voorstellen met betrekking tot de externe rechtspositie van de veroordeelden en diverse bepalingen rond de rechterlijke organisatie en de actoren op het vlak van veiligheid. 

Het voorontwerp van wet voorziet met name de volgende maatregelen:

  • de uitbreiding van de correctionaliseerbaarheid van de misdaden en een aanpassing van de rechtspleging voor het hof van assisen door de deelname van de beroepsrechters aan de deliberatie over de schuldvraag
  • de vereenvoudiging en de rationalisering van de verzetprocedure
  • een doelmatigere behandeling van strafzaken door het invoeren van de verplichting om bij het instellen van hoger beroep een verzoekschrift in te dienen waarin de grieven en de invoering van dwingende termijnen voor het indienen van besluiten worden vermeld
  • de gerichte aanpassing van het cassatieberoep, de wet op de voorlopige hechtenis en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 
  • de duidelijker formulering van artikelen 21 en 21bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de verjaring van de strafvordering 
  • de wijziging van de bepalingen van de wet op de probatie, van de recente wetten tot invoering van de probatie en het elektronisch toezicht als autonome straf en van de bepalingen met betrekking tot de verzwarende omstandigheid van de blijvende arbeidsongeschiktheid

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.