25 jun 2015 14:48

Toestemming voor twee offshore windparken om zich aan te sluiten op een onshore elektriciteitsnet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die twee offshore windparken toestemming geeft om zich rechtstreeks aan te sluiten op het Elia-netwerk aan de kust.

In het kader van de wet van 8 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake energie en gezien de technische onmogelijkheid om de parken anders tijdig aan te sluiten, geven de ontwerpen van koninklijk besluit toestemming aan de offshore windparken Rentel en Norther om zich onshore (aan de kust) aan te sluiten op het transmissienet van Elia. Door middel van deze koninklijke besluiten, biedt de regering deze parken de mogelijkheid om te genieten van de subsidie voor onderzeese kabels Die subsidie ligt in de lijn van de mechanismen voor de bevordering van elektriciteit die opgewekt wordt uit  hernieuwbare energiebronnen. Op die manier maakt de regering een actieve bijdrage mogelijk tot het realiseren van de 2020-klimaatdoelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie.

Bij ministerieel besluit van 4 juni 2009 werd aan de NV Rentel en aan de NV Norther een concessie toegekend voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden. Beide bedrijven hebben binnen de termijn een subsidieaanvraag ingediend en voldoen aan de criteria om een aansluiting te krijgen.

ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de NV Rentel de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de NV Norther de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt