25 jun 2015 10:48

Statuut van mantelzorgers voor de zelfstandigen

De ministerraad keurt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de hervorming beogen van het statuut van de zelfstandige mantelzorgers, in het kader van het Familieplan. 

De ontwerpen hebben betrekking op alle zelfstandigen die bijdragen betalen in hoofdberoep. Zij kunnen, gedurende maximaal 6 maanden, op aanvraag (het aantal toekenningen is beperkt tot 12 maanden over de hele loopbaan) een uitkering genieten van 1.070,94 euro per maand (link met het minimumpensioen van de zelfstandigen) en een vrijstelling van betaling van bijdragen voor:

  • het geven van zorgen aan een feitelijk samenwonende, een familielid tot de tweede graad of aan hun kinderen of schoonkinderen
  • het zorgen voor hun gehandicapt kind jonger dan 25 jaar

Het is mogelijk de activiteit deeltijds stop te zetten en een halve uitkering te genieten (zonder vrijstelling). In dat geval moet de betrokkene een verklaring op eer afleggen. 

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, dat de vrijstelling toekent van bijdragen voor zelfstandigen die de uitkering genieten 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, dat de gelijkstelling toekent van de sociale rechten voor de vrijgestelde kwartalen