24 jun 2015 12:30

Vrijstelling van werknemersbijdragen in de sector van de koopvaardij, de zeesleepvaartsector en de sector van de baggerwerken op zee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de vrijstelling verlengen van werknemersbijdragen in de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector en die vrijstelling uitbreiden tot de sector van de baggerwerken op zee. 

Sedert 1 juli 2014 ressorteren de werkgevers en werknemers van de baggersector die baggerwerken op zee uitvoeren onder het paritair comité voor de koopvaardij en niet langer onder het paritair comité voor het bouwbedrijf. Als gevolg hiervan zijn deze werkgevers en werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid voor zeelieden en niet langer aan de sociale zekerheid voor werknemers. Ze vallen dus voortaan onder de bevoegdheid van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden. 

De wijziging van paritair comité heeft ook tot gevolg dat het koninklijk besluit dat de vrijstelling van werkgevers- en werknemersbijdragen regelt voor de baggersector niet meer van toepassing is. De ontwerpen van koninklijk besluit die vandaag zijn goedgekeurd hebben als doel het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector uit te breiden tot de werkgevers en de werknemers uit de baggersector. De vrijstelling van werknemersbijdragen in de sector van de koopvaardij, de zeesleepvaartsector en de sector van de baggerwerken op zee wordt verlengd tot en met 31 december 2022. 

Het verlenen van een vrijstelling van werkgeversbijdragen maakt echter geen deel uit van dit ontwerp aangezien deze bevoegdheid werd overgeheveld naar de gewesten als gevolg van de zesde staatshervorming.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, wat betreft de vrijstelling van werknemersbijdragen