25 jun 2015 14:48

Technische modaliteiten van de aanwezigheidsregistratie in de vleessector

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed in uitvoering van de programmawet van 2015 en met betrekking tot de invoering van een aanwezigheidsregistratie in de vleessector, die op 10 juni 2015 in de commissie Sociale Zaken van de Kamer werd goedgekeurd. 

Het ontwerp stelt de kenmerken van het registratiesysteem vast (gegevensbank, registratieapparaat, registratiemiddel), de modaliteiten voor wat betreft het up-to-date houden van het systeem en de inlichtingen en gegevens die hetzij geregistreerd zullen worden hetzij gerecupereerd kunnen worden via andere authentieke bronnen. Er worden eveneens minimale garanties opgenomen waaraan een alternatief registratiesysteem moet voldoen en het legt de verplichtingen en verantwoordelijkheden vast van de betrokken actoren (aannemers, onderaannemers, tewerkgestelden, enz.).

Het ontwerp bepaalt tot slot de voorwaarden en de modaliteiten waaronder de gegevens in de gegevensbank kunnen worden geraadpleegd door de verschillende actoren waarop de regels betrekking hebben. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

De ministerraad neemt tevens akte van een tweede ontwerp van koninklijk besluit dat bepaalt dat de gegevensbank door de RSZ bijgehouden wordt en dat de inspectiediensten vaststelt die bevoegd zijn om na te gaan of de opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers en tewerkgestelden hun verplichtingen correct nakomen. 

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 6, §1, tweede lid en §3, eerste lid, 8, vierde lid, 9, §2, derde lid en 10, derde lid van de programmawet van 2015

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7 van de programmawet van 2015 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht