24 jun 2015 18:34

Diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen. 

Het voorontwerp beoogt het volgende: 

  • de wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen om het volgende in te voegen:
    •  technische correcties naar aanleiding van de hervorming van de berekeningswijze van de bijdragen en de afschaffing van de grenzen aan de toegelaten arbeid voor gepensioneerden van minstens 65 jaar of met een loopbaan van minstens 45 jaar en 
    • technische correcties inzake administratieve boetes 
  • de wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering in geval van faillissement om de naam van deze verzekering te wijzigen en de Koning de mogelijkheid te geven om ze uit te breiden naar de stopzettingen om economische redenen 
  • de wijziging van de bepalingen met betrekking tot het stelsel van de vervangende ondernemer om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe reglementering inzake mantelzorgers 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.