24 jun 2015 18:39

Wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering aanpast van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers door het globaal financieel beheer voor zelfstandigen.

Het doel van het ontwerp is een financiering a posteriori van het asbestfonds te voorzien en niet langer a priori, zoals nu het geval is. Het ontwerp voorziet dat het bedrag dat ten laste genomen wordt door het globaal financieel beheer voor zelfstandigen bepaald wordt door koninklijk besluit in de loop van het eerste kwartaal dat volgt op het betrokken kalenderjaar. Dat bedrag komt overeen met de werkelijk uitgevoerde tussenkomsten van het asbestfonds in het kalenderjaar ten voordele van de zelfstandigen die getroffen zijn door asbestose. 

De nieuwe financieringsmethode zal voor de eerste keer van toepassing zijn op de financiering voor het kalenderjaar 2016.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers