24 jun 2015 13:54

Aanstelling van hypotheekbewaarders bij de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de huidige selectieprocedure voor de hypotheekbewaarders bij de federale overheidsdienst Financiën verlengt. 

In afwachting van een herziening van het statuut van de hypotheekbewaarder verlengt het ontwerp de selectieprocedure van de hypotheekbewaarders. Tot 31 december 2016 kunnen de functies ad interim van hypotheekbewaarder toegewezen worden aan de personeelsleden van de FOD Financiën die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • ten minste tot klasse A3 behoren
  • zijn rechten op bevordering kunnen doen gelden
  • geslaagd zijn voor:
    • hetzij een loopbaanexamen dat toegang verleende tot de titel van ontvanger A of eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur
    • hetzij een vergelijkende selectie voor overgang naar een functie A2 van de cartografie of voor de overeenstemmende proef over de beroepsbekwaamheid 

De hypotheekbewaarder heeft een dubbele taak. Hij is enerzijds rekenplichtige van de staat en moet bepaalde belastingen innen en anderzijds is hij een ambtenaar die de hypothecaire formaliteiten vervult en die handelt onder eigen verantwoordelijkheid. 

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de vakbondsonderhandeling. Daarna wordt het overgemaakt voor advies aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 2013 betreffende de aanstelling ad interim van hypotheekbewaarders bij de federale overheidsdienst Financiën