19 apr 2024 20:19

Justitie: wijziging inzake de indexatie van de rechtsplegingsvergoeding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een wijziging doorvoert inzake de indexatie van de rechtsplegingsvergoeding.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt artikel 8 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 ‘tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat’ te wijzigen.

De voorgestelde wijziging beoogt het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding rechtstreeks te koppelen aan de consumptieprijsindex in plaats van de bedragen telkens met 10% te verhogen of verlagen. Bovendien wordt er duidelijk vermeld dat het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding slechts verhoogd of verlaagd wordt wanneer een nieuw indexcijfer van tien punten naar omhoog of naar omlaag is bereikt ten opzichte van de vorige verhoging of verlaging.

De wijziging is noodzakelijk om de interpretatieproblemen van het artikel 8 van het koninklijk besluit uit te sluiten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.