18 jan 2013 18:52

Kaderovereenkomst voor partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en de Filipijnen

De ministerraad keurt, op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken Didier Reynders, een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake Partnerschap- en Samenwerking tussen de Europese Unie, haar lidstaten en de Filipijnen

De Kaderovereenkomst inzake partnerschap- en samenwerking legt de basis voor de toekomstige contractuele relaties tussen de Europese Unie, haar lidstaten en de Filipijnen. Ze  voorziet in samenwerking op het vlak van handel en investeringen, en ook op diverse terreinen van milieu, klimaatverandering, energie, wetenschap, technologie tot zee- en luchtvervoer. In de overeenkomst komen ook de samenwerking inzake migratie, maritieme arbeid en de strijd tegen het witwassen van geld, drugshandel, georganiseerde misdaad en corruptie aan bod. Ten slotte voorziet de overeenkomst in economische samenwerking en ontwikkelingssamenwerking.

De kaderovereenkomst is geen vrijhandelsakkoord. Ze voorziet wel in versterkte samenwerking in verschillende handelsdomeinen maar bevat geen specifieke handelsconcessies. De EU en de Filipijnen kunnen wel alsnog besluiten over een vrijhandelsakkoord te onderhandelen. De kaderovereenkomst biedt een modern kader voor de bilaterale betrekkingen tussen beide partijen, die momenteel nog onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de EEG en ASEAN van 7 maart 1980 vallen. De overeenkomst bevat een juridisch bindende verbintenis van de Filipijnen om de mensenrechten te eerbiedigen en terrorisme en massavernietigingswapens te bestrijden, overeenkomstig de internationale normen op dit vlak. De Filipijnen hebben ook ingestemd met een clausule waarbij de partijen zich ertoe verbinden een vruchtbare dialoog te voeren over de universele onderschrijving van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof. De Kaderovereenkomst met de Filipijnen is, na Indonesië (ondertekend op 9 november 2009) en Vietnam (ondertekend op 27 juni  2012), de derde dergelijke overeenkomst die de EU met een lidstaat van de ASEAN sluit. Dankzij de overeenkomst krijgt de EU een grotere rol en meer invloed. De EU kan Europese waarden bevorderen en concrete samenwerking stimuleren op vele terreinen van wederzijds belang. Ten slotte zal de Kaderovereenkomst worden beschouwd als een positief voorbeeld van een partnerschap tussen beschavingen.

De Kaderovereenkomst is een verdrag met een gemengd karakter. Ze geldt voor een eerste periode van vijf jaar en wordt daarna telkens automatisch verlengd met een jaar. Voor de goede werking en uitvoering van de Kaderovereenkomst wordt een Gemengd Comité in het leven geroepen.

ondertekend op 11 juli 2012 in Phnom Penh