13 dec 2013 19:00

Kaderovereenkomst voor Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en Mongolië

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en Mongolië.

De Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking werd op 30 april 2013 te Oelan Bator ondertekend. Het legt de basis voor de toekomstige contractuele relaties tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Mongolië.

De Kaderovereenkomst inzake een Partnerschap en Samenwerking (PSA) tussen de Europese Unie en Mongolië biedt een modern kader voor de bilaterale betrekkingen tussen de beide partijen, die momenteel nog vallen onder de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst van 1993. Het PSA bevat een juridisch bindende verbintenis van Mongolië om de mensenrechten te eerbiedigen, en verplichtingen om terrorisme en massavernietigingswapens te bestrijden, overeenkomstig de internationale normen op dit vlak. Het PSA bevat eveneens een bepaling houdende de tenuitvoerlegging van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Straftribunaal en de verbintenis om de daaraan gerelateerde instrumenten goed te keuren.

Het PSA legt de basis voor samenwerking op bilateraal, regionaal en internationaal vlak, op het vlak van duurzame ontwikkeling en op het vlak van handel en investeringen. Verder wordt ook de samenwerking op het vlak van justitie, vrijheid en veiligheid en op een ganse reeks andere gebieden geregeld, ondermeer op het vlak van financiële diensten, economische beleidsdialoog, industriële samenwerking, toerisme, media, wetenschappen, technologie, energie, transport, onderwijs en cultuur, leefmilieu en klimaatsverandering, gezondheid, tewerkstelling en sociale zaken, statistiek, de civiele maatschappij en de strijd tegen grote rampen.

Het PSA volgt in grote lijnen de krachtlijnen van dergelijke akkoorden die de EU met andere derde landen afsloot.

Dankzij dit PSA worden de banden van de EU met Mongolië verder versterkt en gediversifieerd. De Kaderovereenkomst is een verdrag met een gemengd karakter. Ze geldt voor een eerste periode van vijf jaar en wordt daarna telkens automatisch verlengd met een jaar. Voor de goede werking en uitvoering van de Kaderovereenkomst wordt een Gemengd Comité in het leven geroepen.