18 jan 2013 18:52

Kaderovereenkomst voor partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en Vietnam

De ministerraad keurt, op voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken Didier Reynders, een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie, haar lidstaten en Vietnam.

De kaderovereenkomst voor een partnerschap en samenwerking legt de basis voor de toekomstige contractuele relaties tussen de Europese Unie, haar lidstaten en Vietnam. De nieuwe overeenkomst is een verdere stap naar een grotere politieke en economische betrokkenheid van de EU in Zuidoost-Azië. De overeenkomst bevat de gebruikelijke politieke clausules van de EU op het vlak van mensenrechten, het Internationale Strafhof, massavernietigingswapens, handvuurwapens en lichte wapens, terrorismebestrijding en ze geeft uitvoering aan het EU-beleid inzake belastingen en migratie. De Kaderovereenkomst legt verder de basis voor een doeltreffender engagement van de EU en haar lidstaten ten overstaan van Vietnam op het gebied van ontwikkeling, handel, economie en justitie. Ze beslaat eveneens gebieden als gezondheid, milieu, klimaatverandering, energie, onderwijs, cultuur, arbeid, werkgelegenheid, sociale zaken, wetenschap, technologie en vervoer. Voorts komen in de kaderovereenkomst juridische samenwerking en de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van het terrorisme, de georganiseerde misdaad en de corruptie aan bod. De kaderovereenkomst bestrijkt ook gebieden die speciaal voor Vietnam van belang zijn, zoals de samenwerking inzake mensenrechten, de rechtsstaat, oorlogsresten en de preventie van natuurrampen.

De overeekomst is geen vrijhandelsakkoord. Ze voorziet wel in versterkte samenwerking in verschillende handelsdomeinen, maar bevat geen specifieke handelsconcessies. De EU en Vietnam hebben wel besloten om over een vrijhandelsakkoord te onderhandelen. De kaderovereenkomst met Vietnam is de derde dergelijke overeenkomst die met een ASEAN-land werd gesloten, na Indonesië (ondertekend op 9 november 2009) en de Filipijnen (ondertekend op 11 juli 2012). De overeenkomst vervangt het bestaande wettelijke kader dat vastgelegd werd in de samenwerkingsovereenkomst van 17 juli 1995 tussen de Europese Gemeenschap en Vietnam en in de samenwerkingsovereenkomst van 7 maart 1980 tussen de Europese Economische Gemeenschap en de lidstaten van de ASEAN, waartoe Vietnam in 1999 toetrad.

De Kaderovereenkomst is een verdrag met een gemengd karakter. Ze geldt voor een eerste periode van vijf jaar en wordt daarna telkens automatisch verlengd met een jaar. Voor de goede werking en uitvoering van de Kaderovereenkomst wordt een Gemengd Comité in het leven geroepen.

Brussel, 27 juni 2012.