05 okt 2012 19:51

Kaderprogramma voor wetenschappelijk onderzoek Brain-be

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Paul Magnette om een kaderprogramma voor wetenschappelijk onderzoek te lanceren. Het programma, Brain-be genaamd - Belgian research action trough interdisciplinary networks - staat open voor alle Belgische wetenschappelijke instellingen zoals universiteiten, onderzoekscentra en federale wetenschappelijke instellingen.

Het kaderprogramma voor onderzoek zal, via de financiering van onderzoeksprojecten die internationaal en Europees zijn verankerd, kennis opleveren die de behoeften van de federale overheidsdiensten en de federale wetenschappelijke instellingen dekt. Het programma bestaat uit een eerste fase 2012-2017 gebaseerd op zes assen. Per as worden onderzoeksprioriteiten vastgelegd.

De assen zijn:

  • ecosystemen, biodiversiteit, evolutie: het onderzoek op dit vlak moet de nodige wetenschappelijke ondersteuning bieden voor het beleid inzake beheer en duurzaam gebruik van de ecosystemen en de biodiversiteit
  • geosystemen, heelal en klimaat: het onderzoekt in dit domein bestudeert de verschillende componenten van het heelal en hun interacties, hetgeen een beter begrip van ons klimaatsysteem mogelijk maakt en wetenschappelijke beleidsondersteuning kan bieden
  • cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed: het onderzoek op dit vlak moet ons patrimonium kunnen valoriseren via onder andere wetenschappelijke inventarissen, monografische studies, in situ werkzaamheden, onderzoek van materialen en naar technieken eigen aan elke specifieke discipline
  • strategieën van de federale overheid: het doel van deze as is onderzoeksactiviteitenactiviteiten te financieren ter ondersteuning van de bevoegdheden van de federale overheid en dit zowel in een historisch, actueel als toekomstgericht perspectief
  • belangrijke maatschappelijke uitdagingen: deze as is opgebouwd rond de grote maatschappelijke uitdagingen zoals demografische veranderingen, democratie, migratie, veiligheid, armoede, duurzame ontwikkeling, gezondheid en milieu, globalisering en multiculturaliteit
  • collectiebeheer: dit thema omvat de financiering van wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot een beter beheer van de collecties ter ondersteuning van hun wetenschappelijke exploitatie. Het gaat om de ontwikkeling van technieken en methoden voor bemonstering, digitalisering, documentatie, klassering, identificatie en bewaring en toegang tot de informatie.

Het Federaal Wetenschapsbeleid staat in voor de uitvoering van het programma in samenwerking met een algemeen begeleidingscomité waarin de federale overheidsdiensten en de federale wetenschappelijke instellingen vertegenwoordigd zijn. Het kaderprogramma financiert netwerkprojecten en pionierprojecten.  

Om de projecten ingediend na de eerste oproep en de evaluatieprocedure te financieren, legt de ministerraad de provisionele vastleggingen vast.