24 apr 2015 15:54

Kalender voor de opmaak van de begroting 2016

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar akkoord met de kalender voor de opmaak van de begroting 2016 en met het uitstel van het in voege treden van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat.

De voorgestelde begrotingskalender ziet er als volgt uit:

 • begin april: omzendbrief voorafbeelding begroting 2016
 • eind mei: vooruitzichten 2015-2020 van het Federaal Planbureau
 • 26 mei tot 12 juni: bilaterales
 • 5 juni: voorlopige economische begroting 2016 van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)
 • 11 juni: definitieve economische begroting 2016 van het INR
 • 19 juni: uiterste datum voor indienen van de gegevens voor het monitoringcomité
 • 8 juli: meerjarennota van het monitoringcomité 2016-2019
 • juli, week 2 en 3: conclaaf en notificaties (moet afgerond zijn op 17 juli)
 • 10 september: aanpassing economische begroting 2016 van het INR
 • september, week 3: macro-economische herraming van de ontwerpbegroting 
 • 18 september: uiterste datum voor een definitief akkoord over de ontwerpbegroting en de notificaties 
 • september, week 4 en eerste twee weken van oktober: opmaak van de begrotingsdocumenten en van de beleidsverklaring 
 • 15 oktober: neerlegging van het ontwerpbegrotingsplan bij de Europese Commissie en beleidsverklaring in de Kamer 

De inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale staat voor de instellingen bedoeld in artikel 2, 2° tot 4° wordt gespreid over twee jaar om volledig uitvoerbaar te zijn op 1 januari 2018.