27 mei 2005 17:00

Kankerregistratie

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, betreffende de organisatie van de kankerregistratie.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, betreffende de organisatie van de kankerregistratie.

Het ontwerp richt een organisatie voor kankerregistratie op, onder de vorm van een rechtspersoon zonder winstoogmerk (private stichting). De stichting zal gegevens over nieuwe kankergevallen onder de bevolking inzamelen, beheren, analyseren en verspreiden. De registratie zal bijdragen tot: - het toezicht op de ziekte - de evaluatie van opsporingsprogramma's - de keuze van acties voor volksgezondheid en hun opvolging - de planning van middelen en voorzieningen - de evaluatie van de efficiëntie van de zorgen - de uitvoering van onderzoeken over oorzaken of behandelingen. Op advies van de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal de inzameling van gegevens gebeuren aan de hand van een persoonlijk gezondheidsidentificatienummer, dat losgekoppeld is van de toepassingen van het rijksregisternummer of het sociale zekerheidsnummer. Om nog meer garanties op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te bieden, wordt binnen de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer een sectoraal comité voor de gezondheidsgegevens opgericht. Het zijn de gezondheidsbeoefenaars die een rol spelen bij diagnose en behandeling die de gegevens zullen registreren. Verder regelt het ontwerp de aard van de gegevens en de wijze waarop ze worden verzameld. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.