17 jan 2003 16:00

Kansspelcommissie

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende benoeming van de voorzitter van de Kansspelcommissie.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende benoeming van de voorzitter van de Kansspelcommissie.

De heer Etienne Marique wordt benoemd voor een nieuwe periode van drie jaar (**). Hij is de enoge kandidaat voor het voorzitterschap die de kennis van beide landstalen heeft bewezen. De heer M. Coppens, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, wordt voorgedragen om het ambt van plaatsvervangend voorzitter bij de Kansspelcommissie waar te nemen, eveneens voor een termijn van drie jaar. (*) overeenkomstig artikel 10, § 3 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers wordt de voorzitter van de Kansspelcommissie, op voordracht van de Minister van Justitie, bij een in de Ministerraad overlegd besluit door de Koning benoemd uit de Nederlandstalige en Franstalige magistraten die overeenkomstig artikel 43 quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken het bewijs van de kennis van de Franse, respectievelijk Nederlandse taal hebben geleverd. (**) De heer Etienne Marique, raadsheer bij het hof van beroep te Brussel, werd bij koninklijk besluit van 16 december 1999 voor een periode van drie jaar benoemd als voorzitter van de Kansspelcommissie. Deze periode verstrijkt op 31 december 2002.