17 jan 2003 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 17 januari 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 17 januari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 17 januari 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft vooreerst bevestigd dat de Ministerraad een koninklijk besluit heeft goedgekeurd dat de overstromingen die zich voordeden van 29 december 2002 tot 4 januari 2003 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. Zo worden bepaalde wijken van de 253 gemeenten als slachtoffer van een natuurramp erkend. De Eerste Minister heeft de getroffen burgers opgeroepen zo snel mogelijk hun dossier in te dienen. De Eerste Minister benadrukte dan de goedkeuring van het sociaal st statuut van onderzoekers en assistenten (bericht 1). De Ministerraad heeft ook het handvest van de sociaal verzekerde (bericht 2) goedgekeurd. De Eerste Minister legde ook de nadruk op de goedkeuring van een voorontwerp van wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2003-2004 (bericht 27). Een andere belangrijke beslissing die de Eerste Minister onderstreepte is een reeks maatregelen die tot doel hebben de behandeling van baar geld bij de uitbetaling van ouderdoms- en overlevingspensioenen en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap te verminderen (bericht 3). De Eerste Minister wees erop dat niemand verplicht is een rekening te openen om zijn pensioen te kunnen ontvangen, maar dat de voorwaarden zullen voorzien worden om alle discriminaties betreffende betaling van pensioenen te doen verdwijnen. * * * Bovendien heeft de Ministerraad ook de volgende punten goedgekeurd: - een ontwerp van koninklijk besluit dat tot doel heeft de administratieve last voor aannemers van overheidsopdrachten te verlichten (bericht 4); - de nieuwe barema's voor de toekenning van eervolle onderscheidingen aan het personeel van intercommunales van het Vlaamse Gewest (bericht 6); - twee ontwerpen van koninklijk besluit rond de vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie en een lid van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (bericht 7-8); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Kansspelcommissie (bericht 9); - een voorontwerp van wet waardoor een premie wordt ingesteld voor de magistraten die het bewijs leveren van de kennis van een andere taal dan die waarin zij het examen van doctor of licentiaat in de rechten aflegden (bericht 11); - een voorontwerp van wet dat de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de Arbeidsauditeur toekent aan een beperkt aantal ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen (bericht 13); - de verlenging van de huurovereenkomst met de firma UNISYS voor de informaticaconfiguratie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (bericht 15); - een ontwerp van koninklijk besluit rond "de aanduiding en de uitoefening van de managementsfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat" (bericht 17); - twee ontwerpen van koninklijk besluit rond de aanpassing van de onderzoeksprocedures van de asielaanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (bericht 21); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het recht op maatschappelijke integratie (bericht 23); - een ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van een Federale Raad van de Sociale Economie binnen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (bericht 24); - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de minimumvergoeding van toepassing op de beroepsinlevingsovereenkomst wordt vastgesteld (bericht 25); - een voorontwerp van wet rond de openbare statistiek (bericht 28); - de deelname van België aan de Wereldtentoonstelling van Aïchi (Japan), die in 2005 zal doorgaan (bericht 31); - een voorontwerp van wet houdende instemming met het internationaal Verdrag inzake de hulpverlening op zee (bericht 32); - een voorontwerp van wet betreffende de toetreding van België tot het Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn (OIV) (bericht 33).